MENU

ARCHAEOLOGY

ARCHITECTURE

FINE ARTS

TRADITIONAL ARTS

CERAMIC ART

TEXTILE ARTS

CARPETS AND KILIMS

LIFESTYLE

CULINARY ARTS

MUSIC

PERFORMING ARTS

LITERATURE

PHILOSOPHERS

MILITARY

GENERAL

NATURE

THE POETRY OF HATAYI (Shah Ismâ’il I) (1487-1524)

Shah Ismâil I, the founder of the Safavid dynasty, was a poet who wrote under the penname, Hatayi (Khata’i). Early in his reign, with few exceptions, he composed poetry in Turkish dialect of Azerbaijan and Kizilbas (Kizilbash). The defeat at the battle of Caldiran (1514) against the Ottoman marked both the end of Safavid expansion into Anatolia and a turning point in the life of Ismâil, who abandoned himself entirely to a life of hunting, drinking, composing poetry and fathering children.

From the spiritual and significant viewpoint, it is possible to divide Hatayi’s poems into four groups;

 1. The poems, which contain the spirit of Sufism
 2. The poems, which have the Alevi sect themes
 3. The poems, which contain the sign of Hurufiye ecole.
 4. The poems, on love and human relationships

Hatayi was greatly influenced in his poems by the work of the Hurufi poet, Nesimi. Hatayi’s poetry, besides its literary merit, is important in that it contains data concerning the true nature of early Safavid Shi’ism. Shah Ismâil’s poetry reveals the influence on him of the beliefs of different Shi’ite groups. His poems were recited for centuries in Alevi-Bektashi circles of Anatolia. The Ahl-i Hakk, who incorporated him in the syncretic pantheon of their sect, considered him to be the pir of Turkestan, in whose person God spoke in Turkish, Hatayi de türki dedi, and finally the adepts of the Shabak sect in Irak included the poems ascribed to Hatayi in their secred book, the Buyruk.

The Divan collection by Shah Ismâil is one of eleven extant copies of the manuscript. The poems include both religious and secular subjects. Although the paintings in this manuscript relate to the secular verses, the most remarkable of Shah Ismâil’s poems are religious. We can devide Shah Ismâil’s poetry into four major collections corresponding to the following;

 1. Divan
 2. Dahnâmah
 3. The Nashatnâmah (a long mathnavi poem)
 4. Divan in Persian

We give examples below from his Divan and his Dahnamah.

 1. The Divan, the oldest and most authentic manuscript was completed in 1541, It contains 254 kasida ghazals, three mathnavis, one murabba and one musaddas. The great part of the content of Hatayi’s Divan consists of the lyrical poems. The Divan also reflexts Shah Ismâil’s ambitions as well as his introspective thoughts. Their fervid language and unorthodox claims were presumably aimed at whipping up the enthusiasm of Kizilbas (Kizilbash or Qizilbash) supporters. He also employed a poet laureate and two other poets, Riyadi of Zaveh and Abdullah Hâtifi; they were engaged in writing long poems in honour of Ismâil, but died before the poems were completed. It is thought that the manuscript was copied and illustrated for Sultan Ismâil himself, although the Divan of Hatayi has no colophon.

  (Some examples from his poems in Koşma style)

  Gönül ne gezersin seyran yerinde
  Âlemde her şeyin yerinde
  Olura olmaza dost deyüb gezme
  Bir ahdine bütün yâr olmayınca

  Yürü sofî yürü yolundan azma
  İlin gıybetine kuyular kazma
  Varub her dükkânda metâın çözme
  Yanında mürşidin var olmayınca

  Kalktı havalandı gönülün kuşu
  Kavga gıybet etmek kötünün işi
  Üstadın tanımaz bunda her kişi
  Anın kim mürşidi er olmayınca

  Varub bir kötüye sen olma nöker
  Çerhine değer de dolunu döker
  Ne Hudâ’dan korkar ne hicap çeker
  Bir kötüde nâmus âr olmayınca

  Şah Hatâyî’m edem bu sırrı beyan
  Kâmil midir câhil sözüne uyan
  Bir başdan ağlamak ömredir ziyan
  İki başdan muhib Yâr olmayınca

  Gele gönül hoş görelim bu demi
  Bu da böyle kalmaya bir gün ola
  Kişi çekmek gerek gussayı gamı
  Hak’tan gelür her ne gelse bir kula

  Er odur i’tikad ede pîrine
  Nazar ede evvel ü âhırına
  Elbet yok kadimdir ilter yerine
  Sana kim neylerse salagör yola

  Biz de biliriz ki dostu kardeşi
  Bulamadım bir kara gün yoldaşı
  Dost geçinüb yüze gülen kallaşı
  Bahâsıdır satmak gerek bir pula

  Her kişi bir hayâl ile eğlenür
  Dâim anın gönlünde ol eğlenür
  Böyle olur seydiğim gâh ağlanur
  Kimi gördük kıyâmete dek güle

  Kârun’u gör bunadı ya buldukça
  İnandı felek yüzüne güldükçe
  Sen iyilik et durma elden geldikçe
  Dediler Halk bilmezse Hâlik bile

  Gerçek olan kişi dosttan ayrılmaz
  Değme kişide hakîkat bulunmaz
  Sen seni satsan yedirsen bilinmez
  Bu zamanda kimse yaramaz ile

  Hatâyî dünyânın ötesi fâni
  Bizden evvel bunda gelenler kani
  Sanma dâim şad yürüye düşmeni
  Bir gün olub nevbet ana da gele

  Bu yolun yolcusu olayım dersen
  Elde iki karpuz tutmalı değil
  Derviş olub şalvar giyeyim dersen
  Gâhi giyüb gâhi atmalı değil

  Lâden bahçesinde gonca gül olmaz
  Kâmil ile yoldaş olan yorulmaz
  İki mahlûk vardır Hak’ka kul olmaz
  Mağrurluk gibirlik etmeli değil

  Mağrurlar orada olurlar yalan
  Kibr imiş yorulub yollarda kalan
  Eğer yolcu isen köprüyü dolan
  Göz göre çamura batmalı değil

  Koyun kuzusuna nasıl meledi
  Öküzün kulağına kimler enedi
  Garib bülbül gül dalında tünedi
  Her çalı başında ötmeli değil

  Şah Hatâyî İmam Câfer muhbiri
  Hak’kın yârânıdır Veyselkarânî
  Hak’kın haznesinden gelen güheri
  Müşteri olmayana satmalı değil

  (From gazels (ghazals) in the syllable metre)

  Var imdi var imdi var senin olsun
  Bir karârı bütünyâr senin olsun
  Eğer havalanıp yüksek uçarsan
  Yerlerden yukarı gök senin olsun
  Mürvet deyüb alçaklara inersen
  Bu yeter başına yer senin olsun
  Eğer bülbük olub dalda ötersen
  Üşte bağçe bağban bağ senin olsun
  Eğer sarraf olub cevher satarsan
  Üşte çarşu pazar şar senin olsun
  Özün Hak’ka tapşır sultan Hatâyî
  Üşte kara toprak sar senin olsun

 2. The Dahnâmah, which was composed in 1506 in the mathnavi style, and in the hazadj metre. The subject of this poem is the exchange of ten letters between the lover and the beloved, which ultimately leads to their union. It concludes a number of ghazals in the same metre. This Dahnâmah belongs to a literary genre which was very popular in the Persian and Turkish literatures of the 14th and 15th centuries.

  -Sıfât-ı gülşen-i bahar –

  Kış gitti yine bahâr geldi
  Gül bitti vü lâlezâr geldi
  Kuşlar kamusu figane düştü
  Aşk oldu yine bu câne düştü
  Yer geydi kaba-yi Hızr pûşan
  Cümle dile geldi leb hamûşan

Bibliography

Allouche, Adel, The Origins and Development of the Ottoman-Safavid Conflict (906-962 / 1500-1555). Berlin, 1983.
Ergun, Sadrettin Nüzhet, Hatayî Divanı Şah İsmail-i Safevi, Hayatı ve nefesleri, Istanbul; Istanbul Maarif Kitaphanesi, MCMLVI (1956).
Ervavı, H. Mustafa, “Safavi Hanedanı”, Türkler, vol.6, 882-892, Ankara, 2002.
Hunt for Paradise, Court Arts of Safavid Iran 1501-1576 (exhibition catalogue), Jon Thompson and Sheila R. Canby (ed.), Milano, 2003.
The Encyclopaedia of Islam, New Edition, vol. IV.:186-188, Lieden: E. J. Brill,1978.

Post this article to Facebook