Detail of Tetrapylon at Aphrodisias

Detail of Tetrapylon at Aphrodisias

<< Back Close Next >>