Bridge On The River Kir, Shkoder, Albania

Bridge on the river Kir/Shkoder (Iskodra) - Albania (Arnavutluk)

<< Back Close Next >>