A Rare White Ground Southwestern Caucasia Kazak Prayer Rug

A rare white-ground Southwestern Caucasia Kazak prayer rug, 1.17x1.52m, mid 19th century.

<< Back Close Next >>